ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 พร้อมเฉลย อ.ดร.จ  (อ่าน 13 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ธันวาคม 12, 2016, 04:35:38 PM
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 2059
    • ดูรายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 พร้อมเฉลย อ.ดร.จีระ งอกศิลป์ ปี 2558-2559คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 พร้อมเฉลย อ.ดร.จีระ งอกศิลป์ ปี 2558-2559

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-979848-6320446-คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย+สพฐ.+วิชาความรอบรู้+เล่ม+1++อ.ดร.จีระ+งอกศิลป+ปี+2558+2559.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979848_th 

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 พร้อมเฉลย อ.ดร.จีระ งอกศิลป์ ปี 2558-2559

รหัสสินค้า: 003936
ราคา: 380.00 บาท
รายละเอียด:
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 พร้อมเฉลย อ.ดร.จีระ งอกศิลป์ ปี 2558-2559
รวบรวมและจัดทำโดย : อ.จีระ งอกศิลป์
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2558
จำนวนหน้า 592 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4

สารบัญ

หัวข้อที่ 1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
บรมราชกุมารี ครูดีศรีแผ่นดิน
เจ้าฟ้านักอ่าน
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
นายกรัฐมนตรีของไทย
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดที่ 61 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558)
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
แม่น้ำ 5 สาย
ความสามารถในการแข่งขัน ปี 2014-2015
ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ปี 2014
การจัดอันดับประเทศที่มีความสุข ปี 2012-2014
อันดับการศึกษาไทย ปี 2013-2014
รางวัลโนเบล (Nobel Prize) ปี 2014
อาเซียน (ASEAN)
สภาซีเมค (SEAMEC)
ซีมีโอ (SEAMEO)
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
กองทุนออมแห่งชาติ (กอช.)
ปัญหาเศรษฐกิจ ของประเทศกรีซ
เงินเฟ้อ เงินฝืด เงินตึงตัว
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11)
วาระแห่งชาติ
: แบบทดสอบ เฉลย

หัวข้อที่ 2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
นโยบายของรัฐบาล
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
Roadmap ปฏิรูปการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
แผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ประจำปีงบประมาณ 2558
นโยบาย สพฐ. ปี 2559
โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ผู้เรียน พ.ศ.2557-2560
พลิกโฉมโรงเรียนอ่านออกเขียนได้ ใน 1 ปี (BBL)
ค่านิยมหลักของไทย 12 ประการ
Smart Classroom ; ห้องเรียนอัจฉริยะ
PISA ; โครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ
UTQ TEPE online
STEM Education
Education Hub
ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
กยศ., กรอ.
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
วันดื่มนมโรงเรียนโลก
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
: แบบทดสอบ

หัวข้อที่ 3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1. วัฒนธรรมไทย
3. ขนบประเพณีไทย
- ขนบประเพณีภาคอีสาน
- ขนบประเพณีภาคเหนือ
- ขนบประเพณีภาคกลาง/ภาคตะวันออก
-ขนบประเพณีภาคใต้
- การแต่งงาน
- การกินดอง
- การเกิด
- การบวช
4. ประเพณีสำคัญต่างๆ ในเดือน
แบบทดสอบ

หัวข้อที่ 4 กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
องค์คณะบุคคลในกฎหมายการศึกษา
คำจำกัดความในกฎหมายการศึกษา
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แบบทดสอบ
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
แบบทดสอบ
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แบบทดสอบ
3. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
หลักเกณฑ์การให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอณุญาตประกอบวิชาชีพ
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐานตำแหน่ววิชาชีพ
แบบทดสอบ
ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยสำนักงานคุรุสภาจังหวัด พ.ศ. 2557
แบบทดสอบ
4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แบบทดสอบ
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
แบบทดสอบ
6. พระราชบัญญัติการ ศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แบบทดสอบ
7. กฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนราชการ
แบบทดสอบ

หัวข้อที่ 5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
1. ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการปฏิรูป
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3. ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
4. แบบทดสอบ
เฉลย
อ้างอิง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979848_th 

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)